Gry do angielskiego do liceum

gry w domino

Gry językowe w edukacji w szkole średniej: liceum i technikum

Na kolejnych etapach nauki języka obcego, gdy uczniowie rozwinęli już podstawowe umiejętności językowe, gry mogą stanowić świetne narzędzie rewizji i konsolidacji materiału w kilku podstawowych obszarach i stanowić dobre wsparcie dla innych materiałów dydaktycznych, np. podręcznika wiodącego.

Po pierwsze – w zakresie słownictwa. Na tym etapie powinno ono być już dobrze uczniom znane, jednak wciąż może wymagać przypominania. Gdy zachodzi potrzeba, gry, których używaliśmy na poprzednich etapach nauki, zawsze mogą posłużyć nam jako narzędzie powtarzania i utrwalenia wiedzy językowej.

Także w obszarze gramatyki gry do angielskiego i innych języków mogą okazać się niezwykle przydatnym instrumentem ćwiczenia umiejętności językowych. W szczególności użytecznymi mogą okazać się gry, których celem jest układanie zdań w różnych czasach gramatycznych, przy czym w tym przypadku rolą zabawy będzie nie tylko kształtowanie biegłości w zakresie gramatyki, lecz także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Jest to element wspierany, choćby i pośrednio, przez wszystkie gry do nauki języka, jako że każda rozgrywka angażuje uczestników do aktywnej komunikacji.

Istnieją oczywiście gry, które kładą na aspekt komunikacyjny nacisk szczególny. Ten, w praktyce, jest najważniejszym elementem biegłości językowej i wszystkie inne umiejętności, jak i cały proces nauki, są mu podporządkowane. Już od wczesnego etapu edukacji obszar ten może być skutecznie rozwijany, jednak dopiero na pewnym poziomie ogólnej biegłości językowej komunikacja staje się bardziej płynna i satysfakcjonująca dla uczniów. Na tym etapie w szczególności dodatkowe, rozwinięte formy rozgrywek mogą sprawić, iż nawet najprostsza gra da możliwość trenowania skutecznej komunikacji.

Kolejnym, choć oczywiście nie ostatnim obszarem, który można rozwijać za pomocą gier językowych, jest wiedza kulturowa. Wbrew pozorom ma ona fundamentalne znaczenie dla sprawnego posługiwania się językiem obcym, gdyż buduje szeroki kontekst, bez którego komunikacja staje się czasem znacznie utrudniona. W przypadku gier do nauki języka angielskiego może mieć to zrazu mniejsze znaczenie, jako że kultura anglojęzyczna jest do pewnego stopnia kulturą globalną i otacza nas z każdej strony. Quizy i gry planszowe dotyczące wiedzy kulturowej, które znaleźć możemy wśród gier językowych, doskonale nadają się do prezentacji i nauki podstawowej wiedzy na temat krajów i różnych obszarów językowych. Warto zwrócić uwagę, aby podczas zabawy z użyciem tego typu gier nie zaniedbywać innych aspektów, takich jak poprawność językowa i komunikatywność.

Poczytaj więcej o uczeniu młodzieży poprzez gry, w tym o grach do angielskiego w liceum i technikum.


Na jakich kryteriach oprzeć wybór gier do angielskiego w szkole średniej?

Poziom trudności. Ucząc angielskiego w szkole średniej wykorzystujemy przede wszystkim materiały na poziomach nie niższych niż B1. Pamiętajmy jednak, że większość gier oferujących swoją podstawową rozgrywkę na niższych poziomach proponuje cały szereg możliwości wykorzystania gry na dalszych etapach nauki (w praktyce na B1 i B2). Przykładem może być prosta gra Picture Bingo do nauki słówek lub Verb Bingo do nauki czasowników angielskich, które można wykorzystywać do zaawansowanych językowo aktywności polegających na układaniu skomplikowanych historii. Propozycje takich zabaw przedstawione zostały w instrukcjach. Dodatkowo, dzięki dużej rozpiętości poziomów gier i możliwości wykorzystania ich na różnych stopniach zaawansowania nauczyciel zyskuje możliwość powracania do tej samej gry wielokrotnie na kolejnych etapach nauczania języka angielskiego w klasie.

Czy gra będzie na danym etapie nauki wykorzystana jeden raz, czy przewidziana jest na wiele zajęć? Każda z gier proponuje formy rozgrywek mające charakter jednokrotny i nie obligujący do dalszych aktywności, jednak wiele rozgrywek może być realizowanych cyklicznie przez kilka kolejnych zajęć lub co kilka lekcji w perspektywie dłużej rozpiętości czasowej.

Ile mamy czasu na rozgrywkę? Czas części proponowanych w grach podstawowych rozgrywek zamyka się w granicach 10-15 minut, można je więc wykorzystać szybko przy stosunkowo niewielkim zapasie czasu. Inne z racji swojej specyfiki (na przykład gra planszowa ze ścieżką do przejścia), bardziej skomplikowanych zasad lub większej ilości materiału językowego wymagają poświęcenia całej lekcji. Z kolei część gier umożliwia przerwanie rozgrywki w dowolnym momencie bez utraty zysku edukacyjnego wynoszonego z gry.

Czy gra ma być formą edukacyjnej rozrywki bez skonkretyzowanego celu językowego (ćwiczymy ogólną znajomość języka), czy ma służyć wprowadzeniu konkretnych funkcji językowych lub zagadnień gramatycznych takich jak czasowniki nieregularne, przyimki, czasy gramatyczne itd.? O ile w pierwszym przypadku sprawdzi się praktycznie każda gra na poziomie adekwatnym do poziomu znajomości języka przez uczniów, to w sytuacji wykorzystania gry do konkretnego celu wybierzmy grę poświęconą konkretnemu zagadnieniu, na przykład English Irregular Verbs, Modal Verbs, Prepositions itd.

Czy uczniowie powinni przygotować się do rozgrywki? Nie ma takiej potrzeby, jednak załączone do gier słowniczki do pobrania online lub skserowania mogą stanowić wprowadzenie do gry pozwalające jej uczestnikom na zapoznanie się z poszczególnymi wyrazami jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki. Na przykład nauczyciel może rozdać uczniom kserokopie słowniczka z prośbą o zapoznanie się ze słówkami przed kolejną lekcją, na której będzie wykorzystana gra.

Czy zysk edukacyjny wyniesiony z gry będzie podlegał ewaluacji? Nauczyciel chcący sprawdzić, na ile uczniowie opanowali konkretne słownictwo będące materiałem językowym gry, może posłużyć się dołączonym do gry słowniczkiem wykorzystując go jako element podsumowujący i systematyzujący poznane słówka oraz przygotowujący do ewentualnego sprawdzianu lub kartkówki ze znajomości słówek.

Czy gra ma służyć przygotowaniu do matury? Gry, z racji zbieżności z treściami kształcenia z języka angielskiego na trzecim etapie edukacyjnym w liceum ogólnokształcącym i technikum (w tym z częścią tematów leksykalnych, gramatycznych i zagadnień kulturowych wymaganych na maturze) oraz zgodności z realizacją wymagań w zakresie rozumienia języka i posługiwania się nim w różnych sytuacjach) mogą stanowić dobre narzędzie wspierające przygotowanie do matury z języka angielskiego.

Zapoznaj się z informacjami na temat zakresów tematycznych gier, poziomów trudności, zalecanego układu ławek i ilości graczy.

Zapoznaj się z informacjami na temat zgodności gier z podstawą programową nauczania języka angielskiego w liceum i technikum.

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com